فرش عتیقه

فاکتورهای مهم در ارزیابی اصالت و محل بافت فرش

فاکتورهای مهم در ارزیابی اصالت و محل بافت فرش

.. فاکتورهای مهم در ارزیابی اصالت و محل بافت فرش فرش ایرانی از دیرباز تا کنون مورد پسند تمام مردم جهان بوده است. اگر نگاهی به تاریخچه فرش ایرانی بیاندازیم متوجه قدمت و اصالت این حرفه و هنر در کشور ایران می شویم. ایران از گذشته مهد فرش و هنر ...