وضعیت تاهل
مجردمتاهل


نیاز به آموزش دارید؟
داردندارد

سابقه فعالیت

توانایی ها
تابلو فرشفرش 6 متریفرش 12 متری

آیا محصول آماده برای فروش دارید؟
بلهخیر